Saints Peter and Paul Serbian Orthodox Church

Радосна вест

Ове, 2012 године, наш велики празник Видовдан, освануо је обасјан сунцем и радошћу српског народа који живи на овим просторима јер је српска православна црква св. апостола Петра и Павла у Атланти постала власник импозатног имања. На њему ће се уз помоћ Господњу и верног народа подићи велелепни храм са пратећим објектима. Имање се налази недалеко од садашње црквене зграде, на врло лепом узвишеном месту, пространо и добијено по повољнoј цени. Уговор о власништву је начињен, потписан и озваничен на Видовдан. Преостали дуг износи $120 000. Уколико би сваки припадник наше цркве одвајао бар 1 долар дневно за грађевински фонд и када би се сваки радосни догађај у породици, а и меморијални обиљежавао и најмањим прилозима овај наш заједнички дуг неће нам престављати проблем. Члановима Грађевинског одбора: О. Миладину Благојевићу, Ненаду Гамбирожи, Зорану Стаменковићу, Вери Ваткинс, Марти Меџилтон, Мич Миловићу, Ранку Пудару, сарадницима Ари Армас и Срђану Гавриловићу те најзаслужниој особи за овај подухват Дарки Крсмановић дугујемо велику захвалност за уложени труд и брзину дјеловања.

Присјетимо се да је Грађевински одбор и грађевински фонда основан на дан св. Ваведења 4. децембра 2011 г. Од тог датума па наредних месеци студициозно, и врло темељито прегледано је преко педесет потецијалних земљишта, што је захтевало доста труда, залагања и времена свих чланова Г. одбора, а у грађевински фонд скупњено преко $60 000, које су уложене у куповину финалног избора имања на 1558 Hewatt Rd Lilburn 30047. чија је цена износила $185 000.

Сви за једног један за све!

И као што некада на Видовдан Великомученик кнез Лазар позва своје сународнике позивом: “Ко је србин и српскога рода...” и ми вас драга браћо и сестре позивамо да нас у овом богоугодном делу подржите и у скаду својих могућности помогнете.

Good News

This 2012 year, our big holiday St. Vitus Day, dawned with sunshine and joy of the Serbian people living in these areas, because the Serbian Orthodox Church St. Apostles Peter and Paul in Atlanta became the owner of great property. With the help of the Lord and faithful, supporting families, the magnificent temple will be built on this land. The property is located near the current church building, a very nice, elevated, expansive place which was obtained at a lower price. The contract of ownership was done, signed and made official on St. Vitus Day. The remaining debt is $ 120 000. If every member of our church saved at least $ 1 per day for the construction fund and if every happy, family event and memorial were commemorated with the minimal contributions, our mutual debt will not represent a problem. Members of the Civil Committee: Father Miladin Blagojevic, Nenad Gambiroza, Zoran Stamenkovic, Vera Vatkins, Marta McJilton, Mitch Milovic, Ranko Pudar, associates Ara Armas and Srdjan Gavrilovic and most deserving person for this venture Darko Krsmanovic, whom we owe much gratitude for the effort and speed of action.

Recall that the Construction Committee and the Building Fund were established on the day of Presentation of Virgin Mary on the 4th December, 2011. From that date and for the next month over fifty potential lands were thoroughly examined and scrutinized, which required a lot of effort, commitment and time of all Construction Committee members, and the construction fund collected over $ 60 000, which went into the purchase of the final choice property on 1558 Hewatt Rd Lilburn 30047th which was priced at $185,000.

All for one one for all!

Just like the Great Martyr Prince Lazar called upon his countrymen on St. Vitus day with the following words "Whoever is a Serb and Serbian race ..." we call upon you my dear brothers and sisters to support us in this God-pleasing act and assist us according to your means.